Klauzula Informacyjna RODO W Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych Przez ORION MEDIA GROUP

 • 1. DEFINICJE
Administrator Danych Osobowych (ADO) – ORION MEDIA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie (03-924) przy ul. Niekłańska 35/3, KRS 0000480304; NIP 1132869511. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE. Podmiot danych – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora np. osoba kierująca zapytanie przez formularz kontaktowy. Polityka – niniejsza polityka prywatności.

 • 2. POLITYKA „COOKIES” I WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Korzystając z witryny internetowej, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.
 2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora, określenie profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google, Google Analytics.
 3. Możesz zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji serwisu może okazać się utrudnione, zablokowanie wszystkich cookies z naszej witryny może wpływać na problemy z jej działaniem czy też całkowicie blokować korzystanie z pewnych opcji na stronie internetowej.
 4. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
 5. Przysługuje Ci prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 3. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Administrator prowadząc działalność gospodarczą zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa oraz ustanowionymi w RODO zasadami ochrony danych osobowych.
 2. Administrator stosuje w przypadku przetwarzania danych następujące zasady:
 • Zasada legalizmu, rzetelności, przejrzystości;
 • Zasada ograniczenia celu i przetwarzania danych;
 • Zasada minimalizacji danych;
 • Zasada prawidłowości przetwarzania danych;
 • Zasada ograniczenia przechowywania danych;
 • Zasada integralności i poufności przetwarzania;
 • Zasada rozliczalności.
 1. Administrator zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w określonych celach.
 2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych. Wprowadzone zostały procedury przechowywania danych, zasady przeprowadzania wewnętrznych kontroli zebranych danych, określono okresy retencji przechowywanych danych.
 • 4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator wdrożył procedury zapewniające integralność i poufność danych. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nich obowiązków i zadań.
 2. Wszelkie operacje na danych wykonywane przez Administratora są rejestrowane i dokonywane przez uprawnione osoby, przyjęto rozwiązania techniczne i organizacyjne w stosowanych procedurach.
 3. Administrator starannie współpracuje jedynie z podmiotami dającymi pełną gwarancję stosowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 4. Administrator monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń i identyfikuje na bieżąco potencjalne zagrożenia.
 5. Osoby przetwarzające dane osobowe zostały przez Administratora zobowiązane do zachowania tajemnicy danych osobowych, a także do zachowania poufności.
 • 5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych: na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informacje o przetwarzaniu danych tj. o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane udostępniono oraz o planowanym okresie przechowywania danych.
 2. Prawo do sprostowania: Administrator zobowiązany jest usuwać błędy, omyłki pisarskie, a także uzupełniać dane, jeśli są niekompletne.
 3. Prawo do usunięcia danych: podmiot danych może żądać usunięcia swoich danych, gdy ich przetwarzanie jest już zbędne dla celu w jakim zostały zebrane.
 4. Prawo do uzyskania kopii danych: Administrator zobowiązany jest przekazać kopię przetwarzanych danych dotyczących zgłaszającej się osoby.
 5. Prawo do przenoszenia danych: Administrator na żądanie podmiotu danych, powinien udostępnić te dane w formacie możliwym do odczytu na komputerze lub przesłać innemu podmiotowi wskazanemu przez podmiot danych.
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania: w razie zgłoszenia przez podmiot danych takiego żądania, Administrator zaprzestaje wykonywać operacje na danych oraz ich przechować zgodnie z określonymi okresami przechowywania danych.
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych: osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia sprzeciwu, wówczas jej dane nie będą przez Administratora przetwarzane w celach marketingowych.
 8. Prawo do wycofania zgody: podmiot danych ma prawo w każdym czasie cofnąć wyrażoną uprzednio zgodę na przetwarzanie danych.
 9. Prawo do skargi: podmiot danych ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w każdym przypadku, gdy uzna, że Administrator narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 • 6. KORESPONDENCJA MAILOWA I TRADYCYJNA
 1. Wszelkie korespondencje kierowane do Administratora niezwiązane ze świadczonymi przez firmę ORION MEDIA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością usługami, zawierające w swej treści dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu komunikacji i ustosunkowania się do poruszonych w korespondencji kwestiach.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu odpowiedzi na prośbę o kontakt, jak również prowadzenie przez Administratora wszelkiej korespondencji w związku z prowadzoną działalnością jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Wszelkie formy kontaktu telefonicznego na prośbę podmiotu danych Administrator wykonuje w prawnie usprawiedliwionym celu, który stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych podczas rozmowy telefonicznej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Przekazywanie informacji handlowych przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta.
 • 7. REALIZACJA ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z PRAWAMI Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH
 1. Wnioski dotyczące realizacji praw podmiotów danych można zgłaszać w formie pisemnej na adres: ORION MEDIA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Niekłańska 35/3 w Warszawie (03-924 Warszawa), Administrator udziela odpowiedzi na zgłoszenie w ciągu 30 dni od jego otrzymania.
 2. Odpowiedź udzielana jest tylko na wskazany we wniosku adres poczty tradycyjnej lub adres mailowy.