REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYDARZENIE ORION WOMEN

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży on-line biletów wstępu na spotkanie ORION WOMEN za pomocą strony internetowej: https://orionwoman.pl

2. Regulamin jest wydany przez organizatora wydarzenia pod nazwą: ORION WOMAN, która odbędzie 14 czerwca 2024 w Galerii Domu Artysty Plastyka, Mazowiecka 11 A w Warszawie zwane jest dalej: „Spotkanie”. Organizator i Sprzedający: ORION MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (03-924 Warszawa) przy ul. Niekłańska 35/3, NIP: 1132869511 (w dalszej części regulaminu oznaczana jako „Organizator”).

3. Sprzedaż biletów dostępna jest dla klientów indywidualnych w ilości nieprzekraczających 50 sztuk.

4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Spotkania będą przebywać w Miejscu Spotkania. Każda osoba przebywająca w Miejscu Spotkania w czasie trwania Spotkania obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.

5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
a. „Miejsce Spotkania” oznacza miejsce, w którym przeprowadzane jest Spotkanie lub inne miejsce, na które Spotkanie może zostać przeniesione z ważnych powodów i które podane zostanie do publicznej wiadomości przed Spotkaniem.
b. „Bilet” oznacza oryginalną, indywidualną zgodę uczestnictwa w Spotkaniu. c. „Uczestnik Spotkania” oznacza osobę uczestniczącą w Spotkaniu na podstawie ważnego Biletu. d. „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

6. Dokonując zakupu biletów w systemie on-line, Zamawiający akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.

§2 Sprzedaż on-line

1. Bilety sprzedawane są wyłącznie w sprzedaży internetowej na stronie: https://orionwoman.pl, w zakresie oznaczonym przez Organizatora.

2. Każdy Bilet posiada indywidualny kod QR. Bilet z kodem QR uprawnia do wejścia jedynie osobę, której imię i nazwisko zostało wskazane na Bilecie podczas jego zakupu.

3. Jedna osoba może zakupić maksymalnie pięć Biletów. Organizator zastrzega prawo do anulowania Biletów zakupionych powyżej tego limitu.

4. Osoba dokonująca zakupu Biletów dla innych osób, jest zobowiązana do podania ich imienia i nazwiska w trakcie dokonywania zakupu.

5. Organizator dopuszcza możliwość zmiany danych osobowych na Bilecie. W celu złożenia wniosku o dokonanie zmiany należy skorzystać z formularza dostępnego na stronie, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu pierwotnego nabywcy Biletu.

6. Zmiana danych na Bilecie jest możliwa wyłącznie jednokrotnie. Z wnioskiem o zmianę może zwrócić się jedynie pierwotny nabywca Biletu. Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi.

7. Zmiany danych na Biletach nie będą dokonywane na miejscu Spotkania w dniu Spotkania.

8. Jeśli Uczestnik Spotkania wybrał w systemie formę potwierdzenia płatności: Faktura VAT: „NIP”, faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje zakup Biletu.

10. Przy zakupie on-line biletów wstępu, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego easycart.pl.

11. Płatności za bilety obsługuje easytools sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972 Warszawa), przy al. Rzeczypospolitej 10/46, przy pomocy portalu internetowego easycart.pl.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

§3 Bilety wstępu zakupione on-line

1. Wstęp na Miejsce Spotkania przysługuje wyłącznie osobie posiadającej Bilet.

2. Każda transakcja zakupu on-line biletów wstępu otrzymuje swój numer.

3. Każdy Kupujący otrzyma bilety drogą elektroniczną.

4. Indywidualny kod QR na wydarzenie należy okazać przed wejściem na Spotkanie.

5. Organizator nie odpowiada za skutki udostępnienia biletów wstępu osobom trzecim (np. nieuprawnionego kopiowania lub skanowania) lub ich utraty (np. zagubienia lub zniszczenia).

§4 Prawa i obowiązki uczestników Spotkania

1. Uczestnik Spotkania ma prawo przebywać w Miejscu Spotkania w czasie trwania Spotkania, tj. od chwili udostępnienia Miejsca Spotkania przez Organizatora do czasu zakończenia Spotkania.

2. Organizator utrwala przebieg Spotkania dla celów dokumentacji i promocji/reklamy Spotkania, a także Organizatora, partnera lub sponsora Spotkania, sporządzania materiałów reporterskich oraz innych przedsięwzięć Organizatora, a także partnerów lub sponsorów Spotkania. Wizerunek osób przebywających w Miejscu Spotkania może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, na co Uczestnik Spotkania wyraża zgodę z momentem wejścia na Spotkanie.

3. Spotkanie może być transmitowane na żywo za pomocą środków społecznego komunikowania o szerokim zasięgu .

§5 Ochrona danych osobowych

1. Akceptując warunki sprzedaży Kupujący wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzu zamówienia.

2. Organizator jest administratorem danych osobowych:
a. w postaci imion i nazwisk, które zostały wskazane na Biletach. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym uczestnictwa w Spotkaniu. Podanie tych danych osobowych jest warunkiem umownym w celu uczestnictwa w Spotkaniu, a brak ich podania skutkuje niemożnością wstępu na Spotkanie. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej wygaśnięciu – do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń Stron;
b. w postaci imion i nazwisk oraz wizerunków posiadaczy Biletów, wskazanych w okazanym przy wejściu na Spotkanie dokumencie tożsamości. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości posiadacza Biletu. Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz jest warunkiem umownym uczestnictwa w Spotkaniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a brak ich podania skutkuje niemożnością wstępu na Spotkanie. Będą one przetwarzane wyłącznie przy wejściu na Miejsce Spotkanie w czasie weryfikacji tożsamości;
c. osób składających do Organizatora reklamacje w związku ze Spotkaniem w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (adres korespondencyjny, adres e-mail) wskazanych w treści reklamacji przez jej autora. Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz jest warunkiem rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację. Brak podania tych danych osobowych skutkuje niemożnością rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację. Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację, a po tym czasie – do momentu upływu terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń Stron;
d. osób, których wizerunek lub głos został utrwalony w trakcie Spotkania – podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Spotkania (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), wyrażana z momentem wejścia na Miejsce Spotkania. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Omawiane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym w §4 i przechowywane przez okres wykorzystywania materiałów zawierających te dane osobowe; Dane osobowe Kupującego wykorzystywane będą przez Organizatora w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Kupujący ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą. Organizator zapewnia, że dane osobowe przekazane przez Kupującego będą zabezpieczone środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy, zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

§6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: ORION MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Niekłańska 35 lok. 3, 03-924 Warszawa.

2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z ust. 1 w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym.

§7 Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Kupujący kupują bilety. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, pandemie czy epidemie, w tym pandemia COVID-19, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań, w tym stany wyjątkowe wprowadzone w szczególności w związku z zagrożeniem wojną, żałoba narodowa.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Miejscu Spotkania.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Spotkania bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny wydrukowanej na Bilecie za odwołane Spotkanie. Posiadaczowi biletu nie przysługują inne roszczenia wobec Organizatora ani podmiotów z nim współpracujących, w szczególności o zwrot kosztów podróży, noclegów, ani innych kosztów poniesionych w związku z planowanym udziałem w Spotkaniu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Spotkania z uzasadnionych powodów, np. siła wyższa, zagrożenie działaniami wojennymi, obostrzenia lub ograniczenia związane z chorobami itp..

6. Status partnera i sponsora Spotkania przyznaje wyłącznie Organizator.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2023 roku.

9. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Spotkania oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Spotkania, a także wymogi wynikające z przepisów prawa.