Regulamin Konkursu „Brave in the city”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma ORION MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Niekłańska 35/3, 03-924 Warszawa, NIP 1132869511, Regon 146909237, NR KRS 0000480304, reprezentowaną przez Marcin Gać, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem Nagrody jest Organizator.
3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polski z wykorzystaniem portalu społecznościowego Instagram.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Serwis instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe w Polsce, posiadające zweryfikowane konto na portalu Instagram, zwane dalej „Uczestnikiem”.
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest pozostawienie komentarza pod postem konkursowym na profilu @orionwoman na portalu Instagram, zawierającego odpowiedź na pytanie konkursowe.
6. Warunkiem akceptacji zgłoszenia jest umieszczenie przez danego Uczestnika odpowiedzi na pytanie konkursowe.
7. Każdy z Uczestników Konkursu może zgłosić wyłącznie jeden komentarz z odpowiedzią na pytanie konkursowe.
8. Konkurs trwa od 18.01.2024 godz. 16:30 do 24.01.2024 godz. 20:00.
9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 25.01.2024 godz. 14:00 w relacji oraz w komentarzu przypiętym pod postem konkursowym na profilu @orionwoman na portalu Instagram.
10. Konkurs odbywa się za pośrednictwem profilu na portalu społecznościowym Instagram znajdującym się pod adresem: https://www.instagram.com/orionwoman/

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na polubieniu i udostępnieniu posta konkursowego, odpowiedzi na pytanie: Dlaczego mogę powiedzieć, że jestem odważna? i wpisaniu odpowiedzi w komentarz postu konkursowego.
11. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca.
12. Jedna osoba, która będzie wybrana losowo , otrzyma Nagrodę w postaci biletu na wydarzenie Orion Woman, które odbędzie się 01.02.2024.
13. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję.
14. Zwycięzcy Konkursu muszą zgłosić się do Organizatora pod adresem mailowym: [email protected] lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej przez portal Instagram na profilu @orionwoman.
15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.
17. Wybór zwycięzcy odbędzie się za pośrednictwem strony https://www.streamchange.pl/losowanie/.

Nagroda

20. Nagrodą w konkursie jest bilet elektroniczny na wydarzenie Orion Woman, które odbędzie się 01.02.2024.
21. Nagroda będzie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
22. Organizator wyśle nagrodę za pośrednictwem poczty elektronicznej do zwycięzców do dnia 27.01.2024.
23. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na profilu.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
26. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: [email protected].
25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Instagramie – tytuł konkursu).
26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest ORION MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Niekłańska 35/3, 03-924 Warszawa, NIP 1132869511, Regon 146909237, NR KRS 0000480304, reprezentowaną przez Marcin Gać. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected].
28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez profil na Instagramie @orionwoman.
29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage @orionwoman w profilu Instagram.
33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
34. W przypadku wystąpienia istotnych w mniemaniu Organizatora powodów zastrzega on sobie prawo do skrócenia, wydłużenia, zmiany lub anulowania Konkursu bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności.

Przetwarzanie danych osobowych

35. Administratorem danych osobowych Uczestników jest ORION MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Niekłańska 35/3, 03-924 Warszawa, NIP 1132869511, Regon 146909237, NR KRS 0000480304, reprezentowaną przez Marcin Gać.
36. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg, a także w przypadku zwycięzców dla celów archiwizacyjnych i związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którym jest przeprowadzenie Konkursu, w którym Uczestnik zdecydował się wziąć udział. W związku z prowadzeniem Konkursu za pośrednictwem serwisu Instagram oraz tym, że Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby będące jednocześnie użytkownikami serwisu, Instagram uzyskuje dostęp dodanych osobowych Uczestników w sposób określony w § 1 ust.
37. Osoby i podmioty odwiedzające Stronę Konkursową mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Uczestników w zakresie: login w serwisie (nick), informacja o zwycięstwie w Konkursie. Ponadto dane osobowe zwycięzców mogą być także ujawniane operatorom pocztowym/ firmom kurierskim, a organom podatkowym w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji Konkursu i przyznania nagrody. W ramach Konkursu będą ̨ przetwarzane dane w postaci: loginu w serwisie Instagram (nicku), a także imienia, nazwiska, adresu email, numeru telefonu lub innego korespondencyjnego, jeśli Uczestnik zgłosi reklamację, oraz w przypadku zwycięzcy nagrody głównej, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania, daty.
38. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Powyższe uprawnienia można zrealizować wysyłając swoje żądanie na email: [email protected]. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
39. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe jest przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Zwycięzców oraz przyznanie Nagród. Dane Uczestników, w tym Zwycięzców będą przechowywane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dane nie będą profilowane.